ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1

ข่าวสารนิเทศ การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมอาเซียนฯ ว่าเป็นเวทีระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในหมู่ประชาชนอาเซียน และอัตลักษณ์อาเซียน เครือข่ายดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการดำเนินการของภาครัฐกับผู้แทนของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 มี ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากสมาชิกของเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมอาเซียนหรือองค์กรที่คล้ายคลึงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ รวม 10 องค์กร สำนักเลขาธิการอาเซียน และมูลนิธิอาเซียนเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมาชิกของเครือข่ายสมาคมอาเซียนฯ ประชุมหารือกันภายหลังเครือข่ายฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายนในปีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมของเครือข่ายฯ ในสาขาที่สมาชิกมีความสนใจร่วมกันสำหรับปี 2563 ด้วย การจัดตั้งเครือข่ายสมาคมอาเซียนฯ เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 โดยการดำเนินงานของเครือข่ายฯ จะเสริมสร้างการทำงานของกลไกอาเซียนในการส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ...