ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

การปาฐกถาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรม ASEAN Talk ที่กรุงมาดริด

การปาฐกถาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรม ASEAN Talk ที่กรุงมาดริด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่  ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ได้กล่าวปาฐกถาในกิจกรรม ASEAN Talk ในหัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป: การส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อความยั่งยืน” ที่โรงแรม Hesperia Hyatt Regency กรุงมาดริดโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดร่วมกับสถาบัน Elcano Royal Institute ซึ่งเป็น think tank ด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศที่สำคัญของสเปน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปนและสหภาพยุโรป ปาฐกถาดังกล่าวได้เน้นวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง  เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก รวมถึงสหภาพยุโรป โดยเฉพาะผ่านการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในมิติต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และยุทธศาสตร์เชื่อมโยงยุโรปกับเอเชียของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ปาฐกถาฯ ยังได้ย้ำความสำคัญของการนำวิสัยทัศน์ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องความร่วมมือในประเด็นระดับโลกต่าง ๆ และประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี...