ผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสมผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย” เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็นสีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน

โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์

สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติได้ร่วมมือกับคณะดังต่อไปนี้ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยขึ้น ภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Youth Design Competition) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2561 โดยเชิญชวนให้เยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนทุกระดับ และในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 100,000 บาท

โดยมีรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ
  นายเขมพงศ์ รุ่งสว่าง และ นางสาวชยุตา หอมหนัก
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  นายนิธิพันธ์ ศิริรักษ์อธิกุลนายพีรพล บริสุทธิ์สุนทร
  นายจิรวัฒน์ โนกา
  นางสาวอรอุศา โอภาสพงศ์กาล
 • รางวัลชมเชย
  นายศิวกร เกิดอนันต์นางพงศ์ธร ดีสะท้าน
  นายวิทวัส ดารากัย
  นายพุฒิพัฒน์ บุบผา
  นางสาวอัยนาร์ สกลอารีย์