ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

Future-Oriented

การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต

 • จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
 • จัดตั้งคลังสิ่งของและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน
 • ผลักดันเครือข่ายอาเซียนสำหรับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
 • พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านแผนงานและกิจกรรมสำหรับการศึกษาทุกช่วงวัย
 • จัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ภาวะแคระแกร็น และภาวะโรคอ้วน
 • จัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อหลัก “ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่ราชการอาเซียน”

Connectivity And Partnerships

ส่งเสริมความเเชื่อมโยงภาคประชาชน และหุ้นส่วนความร่วมมือ

 • จัดการประชุมภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน
 • ส่งเสริมการเป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2562 และการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่มีอยู่ในไทย
 • จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 • ยกระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

Sustainability

ส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนทางด้านสังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค

 • ส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องขยะทะเล
 • นำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์หมู่เกาะลิบง เป็นพื้นที่มรดกอาเซียน
 • ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน