ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

Future-Oriented

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และสันติภาพในภูมิภาค

  • การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การเปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในประเทศไทย
  • เสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินการการทูตเชิงป้องกัน

Effective Partnerships

ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความท้าทายด้านความมั่นคง

  • การส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน
  • การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารและการทูตทางการทหาร

Sustainability

ส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาค

  • การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในอาเซียนและภูมิภาค โดยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์
  • ส่งเสริมบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในภูมิภาค