ประชาคมเศรษฐกิจ

การเตรียมความพร้อมของอาเซียน

สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

 • สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
 • การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน
 • แถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน

การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ผ่านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

 • การเชื่อมโยงระบบ ASEAN Single Window ให้ครบ 10 ประเทศ
 • การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
 • การจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
 • การพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • การจัดทำแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน
 • การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

 • การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
 • การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน