แนวคิดหลัก

 • ร่วมมือ
 • ร่วมใจ
 • ก้าวไกล
 • ยั่งยืน

ร่วมมือร่วมใจ

ไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ
(เสริมสร้างความเชื่อมโยง)

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาปัตยกรรม ภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง
 • เพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
 • เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ก้าวไกล

ไปสู่ดิจิทัลอาเซียน
(การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต)

 • ใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4
 • เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • สร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด

สร้างความยั่งยืน

เพื่ออาเซียนที่ยั่งยืน
(สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ)

 • ความมั่นคงที่ยั่งยืน
 • เศรษฐกิจสีเขียว
 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อาเซียนแบรนด์
 •  
 • อัตลักษณ์อาเซียน

แนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1. หนึ่ง ‘การก้าวไกล’ (Advancing) โดยให้อาเซียนมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN)

2.สอง ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) ผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลกโดยการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนบวกหนึ่ง และโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน และเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้ ตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับอาเซียนคือการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะในบริบทของปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN)

3. สาม ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) กล่าวคือ การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้