สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

เป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติของไทย ตามข้อที่ 13 ของกฎบัตรอาเซียน ที่ให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ จัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

บทบาทหน้าที่
  • ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ
  • เป็นหน่วยงานระดับชาติซึ่งเก็บรักษาข้อมูลในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับอาเซียน
  • ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการข้อตัดสินใจของอาเซียน
  • ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน
  • ส่งเสริมอัตลักษณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ
  • มีส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียน