กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรสมาคมประชาชาติ              แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้