ควันหลงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 : ความสำเร็จของชาวไทยทุกภาคส่วน