18
March
2019

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หวังสร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ด้านแร่ในประเทศสมาชิกอาเซียน

18
March
2019

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หวังสร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ด้านแร่ในประเทศสมาชิกอาเซียน

2,208